ID 1096

 

Oxidation Resistance Behavior of Silicon Hexaboride and

Silicon Hexaboride Covered C/C Composite

 

 

Jun-ichi Matsushita, Samon Tanaka, Takashi Akatsu*, Koichi Niihara** and Eiichi Yasuda*

Tokai University, 1117 Kitakaname, Hiratsuka 259-1292, Japan
*Tokyo Institute of Technology, 4259 Nagatsuta, Midori-Ku, Yokohama 226-0047, Japan
**Osaka University, 8-1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka 567-0047, Japan

 

Keywords: silicon hexaboride, oxidation behavior, C/C composite