ID 1100

 

Effects of Wet/Hot Spectrum Aging on Strength of Composite Laminates

 

 

Ye Li, Xitao Zheng, Guozhu Shen, Juan Xiao and Wenxue Guo

Aircraft Strength Research Institute, P. O. Box No.86, Xi’an, Shaanxi 710065, P. R. China

 

Keyword: aging, strength, composite laminates