ID 1175

 

High Cycle Fatigue Property of

TiC Particle Reinforced Titanium Matrix Composite

 

 

Liying Zeng, Quanpu Zeng, Xiaonan Mao, Yongqing Zhao, Zhou Lian and Henglei Qu

Northwest Institute for Nonferrous Metal Research, Xi’an 710016, Shaanxi, P.R.China

 

Keywords: high cycle fatigue, TiC particle reinforced, composite