ID 1264

 

Fabrication of Titanium Matrix Composite Blade

 

 

Takeshi Yamada, Takayuki Tsuzuku, Masashi Hirota, Yukio Kawachi and Shinichi Yamamoto

Research Institute of Advanced Material Gas-Generator

1-13-4 Kitaohtsuka, Toshima-ku, Tokyo, 170-0004, Japan

 

Keywords: titanium matrix composite, production cost, superplastic forming, blade, high cycle fatigue, SCS-6, SP-700