ID 1505

 

Cyclic Thermoplastic Shear of the Interface

around a Broken Fiber in Composites

 

 

Junqian Zhang*, Jian Wu* and Shaolun Liu**

*Dept. of Engineering Mechanics, Chongqing University, 400044 Chongqing, China

**Beijing Institute of Aeronautical Materials, PO Box 81-23, 100095 Beijing, China

 

Keywords: fiber composites, thermomechanical fatigue, shear-lag, local cyclic plasticity