ID 1565

 

Snap-through Phenomena on

Nonlinear Thermopiezoelastic Behavior of Piezolaminated Plates

 

 

Il-Kwon Oh and In Lee

Dept. of Aerospace Engineering, KAIST, Taejon, Korea

 

Keywords: snap-through, thermopiezoelastic behavior, piezolaminated plate